Toprak Testleri

TOPRAK ANALİNİZİNİZİ YAPTIRIN, DESTEKLEMELERDEN YARARLANIN!..

Toprak Analizinin Amacı:

Toprakta bulunan bitki besin maddesi düzeylerini belirleyerek o toprakta yetiştirilecek bitkilerin gereksinim duyduğu gübrenin cinsinin ve miktarının belirlenmesi ve bu gübrelerin en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulanması ile mümkündür.

Toprak Analizlerinden umulan yararın sağlanabilmesi için toprak örneklerinin doğru alınması birinci koşuldur. Örneklerin doğru alınması demek, örneklerin temsil ettiği alandaki toprakların özelliklerine sahip olması anlamına gelmektedir. Doğru alınmayan bir toprak örneğinin analizi ile ortaya çıkan yanlış ve yararsız sonuçlar emek, gübre ve ürün kaybına neden olmaktadır.

Toprak Analizi Yapılmadan Yapılan Gübrelemenin Sakıncaları:

-Gereğinden daha çok gübre kullanılır, fazla güre ile hem masraf artar, hem de bitkilere zarar verir.Toprak analizi

-Gereğinden az gübre kullanılırsa verim ve kalite düşer.

-Yanlış gübre kullanılarak verimin düşmesi yanında, gereksiz gübre israfı yapılır.

-Gübre uygun zamanda ve şekilde verilmezse istenilen miktarda ürün alınmaz.

Toprak Örnekleri Nerelerden Alınmaz:

-Önceden hayvan gübresi konulmuş yerlerden,

-Harman yerlerinden veya hayvanların yatması için kullanılan yerlerden,

-Sap, kök ve yabancı otların yığılarak yakıldığı yerlerden,

-Kimyasal gübrelerin yığıldığı yerlerden,

-Tarlaların çukur ve tümsek yerlerinden tarla sınırları ve yakınlarından,

-Ağaç altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlardan,

-Sıraya gübreli ekim yapılan mahsullerde sıra üstlerinden toprak örnekleri alınmaz. 

Toprakta Yapılan Verimlilik Analizleri Ve Yöntemleri

Yapılacak analizin adı Birimi Yöntemi
pH   pH metre (1:2,5 toprak-su ekstraktında)
Bünye % Saturasyon Çamuru
Tuzluluk % EC (1:2,5 toprak-su ekstraktında)
Kireç % Kalsimetre
Organik Madde % Walkley - Black Yönetimi
Toplam Azot % Kjeldahl Metodu
Yarayışlı Fosfor (P2O5) kg/da Olsen (ICP ) metodu
Yarayışlı Potasyum (K2O) kg/da Amonyum asetat (ICP)
Yarayışlı Kalsiyum (Ca) ppm Amonyum asetat (ICP)
Yarayışlı Magnezyum (Mg) ppm Amonyum asetat (ICP)
Yarayışlı Sodyum (Na) ppm Amonyum asetat (ICP)
Yarayışlı Demir (Fe) ppm DTPA (ICP) metodu
Yarayışlı Çinko ppm DTPA (ICP) metodu
Yarayışlı Bakır (Cu) ppm DTPA (ICP) metodu
Yarayışlı Mangan (Mn) ppm DTPA (ICP) metodu